Informacje

Godziny otwarcia

Biblioteka szkolna zaprasza w godzinach 7.45 – 17.00 

 

Głównym celem pracy biblioteki szkolnej jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wskazywanie uczniom źródeł informacji,   przygotowanie  do samodzielnego wyszukiwania informacji i ich wykorzystywania. 

Oferujemy naszym czytelnikom: bogaty księgozbiór literatury pięknej polskiej i obcej, lektury  szkolne oraz literaturę popularnonaukową. 

Można do nas napisać: biblioteka@zsp1mm.pl

Anna Kazimierowicz

Bożena Kupiec

 

 

 Archiwum

Biblioteka szkolna otwarta jest w godzinach 8.00 – 17.00, natomiast komputery w bibliotece dostępne są od 8.00 do 16.30. Zgodnie z Regulaminem służą one przede wszystkim do celów edukacyjnych, a czytelnia do korzystania z książek i czasopism oraz do cichej pracy. Aby zapewnić młodym użytkownikom dogodne warunki przebywania w bibliotece, możliwość korzystania z gier istnieje wyłącznie na dwóch długich przerwach:

12.35 – 12.50 uczniowie klas II-III

13.35 – 13.50 uczniowie klas IV-VII

Uczniowie, którzy przebywają w bibliotece w ramach lekcji religii lub oczekiwania na dodatkowe zajęcia mogą korzystać z komputerów za zgodą bibliotekarza, o ile nie zakłóca to pracy innych czytelników.

Wszystkich uczniów zapraszamy do korzystania z czytelni, gdzie możecie poczytać lub odrobić lekcje.

Pasowanie na czytelnika

Pierwszoklasiści zostają włączeni do grona czytelników biblioteki szkolnej podczas uroczystego pasowania. O jego terminie decyduje nauczyciel wychowawca w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

Księgozbiór

Biblioteka szkolna posiada 13 028 woluminów książek oraz 134 pozycje zbiorów specjalnych na płytach CD, DVD i CD-ROM (stan na 01.03.2018 r.), a wśród nich: audiobooki, ekranizacje lektur oraz pozycje filmowe dla dzieci i młodzieży. W zbiorach biblioteki znajdują się także edukacyjne programy komputerowe.

Zbiory specjalne mogą być wypożyczane wyłącznie przez nauczycieli.

Biblioteka prenumeruje również czasopisma dla uczniów i nauczycieli. W 2018 roku są to następujące tytuły:

Dla nauczycieli

 • Głos Nauczycielski,
 • Co słychać?,
 • Wszystko dla Szkoły,
 • Biblioteka w Szkole,
 • Świetlica w Szkole,
 • Wychowanie w Przedszkolu,
 • Guliwer,
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne,
 • Poradnik Bibliotekarza,
 • Miesięcznik Dyrektora,
 • Dyrektor Szkoły.

Dla dzieci

 • Świerszczyk,
 • Kumpel,
 • Victor Junior,
 • Victor,
 • Just Kick-It!
 • Pimpek,
 • Głos Przyrody,
 • National Geographic. Odkrywca,
 •  

Miłośników komiksów zachęcamy do korzystania ze znacznego zbioru archiwalnych numerów „Kaczora Donalda”. Ponadto biblioteka posiada w swoich zbiorach kolekcję komiksów „Tytus, Romek i A'Tomek” autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego i „Kajko i Kokosz” Janusza Christy. Najmłodszym czytelnikom polecamy między innymi książki z serii „Czytam sobie”, wspomagające naukę czytania, oraz serię książeczek o przygodach żółwika Franklina.

Działalność

Nauczyciele bibliotekarze prowadzą działania popularyzacyjne książkę i czytelnictwo: zajęcia kół czytelniczych w klasach II-III, pogadanki, prezentacje nowości książkowych, gazetki ścienne, konkursy (plastyczny, czytelniczy, frazeologiczny, pięknego czytania, fotograficzny, booktalking).

Ponadto biblioteka współpracuje z łącznikami klasowymi, którzy informują klasę o jej działalności, wspomagają pracę bibliotekarzy oraz otrzymują analizę czytelnictwa za poszczególne miesiące, którą przekazują nauczycielowi wychowawcy. Bibliotekarze proszą o zgłoszenie się łączników klasowych do 15 września każdego roku szkolnego, a w ciągu roku po upływie kolejnych miesięcy i raz w tygodniu.

Dodatkowo biblioteka szkolna uczestniczy w programie „Czytające szkoły”, prowadzonym w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” z inicjatywy Fundacji ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Na zajęciach czytelniczych bibliotekarze czytają głośno uczniom oraz kształtują właściwe postawy czytelnicze.

W ciągu roku szkolnego zachęcamy nauczycieli i uczniów o zgłaszanie propozycji książkowych do zakupu do biblioteki. Pozwoli to na uzupełnianie księgozbioru biblioteki adekwatnie do Waszych potrzeb.

Szczegółowe informacje na temat działalności biblioteki w danym roku szkolnym znajdują się w zakładce Aktualności.

[gallery columns="4" ids="451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467"

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 1.  Postanowienia ogólne 
  1.    Biblioteka szkolna jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku.
  2.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. 
  3.    Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  4.    Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki.
  5.    Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne. 
  6.    Zbiory biblioteczne należy szanować. 
  7.    Czytelnik odpowiada materialnie za dokumenty, z których korzysta. 
  8.    W bibliotece należy zachować ciszę i porządek. 
  9.    W bibliotece zabrania się spożywania posiłków i napojów.
 2.  Wypożyczanie
  1.    Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  2.    Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko okazując kartę biblioteczną, rodzic/opiekun prawny za okazaniem karty bibliotecznej swojego dziecka/podopiecznego.
  3.    Jednorazowo uczeń może wypożyczyć nie więcej niż trzy książki na okres miesiąca, 
  w przypadku wypożyczenia pozycji mniej obszernych - dwóch tygodni. Jeśli nikt nie oczekuje 
  na daną książkę, można dokonać prolongaty na czas określony przez nauczyciela – bibliotekarza.
  4.    Przy wypożyczeniu lub zwrocie książki konieczne jest okazanie egzemplarza bibliotekarzowi. Zabrania się wynoszenia lub pozostawiania dokumentów bibliotecznych bez zarejestrowania ich 
  na koncie czytelnika.
  5.    Każdy uczeń, wypożyczając książkę, powinien sprawdzić czy nie jest uszkodzona. 
  O ewentualnym uszkodzeniu należy poinformować nauczyciela - bibliotekarza.
  6.    Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
  7.    Czytelnik (w przypadku ucznia rodzic lub opiekun prawny) odpowiada materialnie za dokumenty, z których korzysta. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia książki lub innego dokumentu czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej pozycji lub innej, wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza. Do momentu wyjaśnienia sytuacji, wypożyczenia zostają wstrzymane. 
  8.    Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone dokumenty, których termin wypożyczenia minął.
  9.    W przypadku zmiany szkoły czytelnik ma obowiązek rozliczyć się z biblioteką.
 3.  Czytelnia
  1.    Z czytelni mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły codziennie.
  2.    Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko 
  na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię. Wyjątek stanowią nauczyciele.
  3.    Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce.
  4.    Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki, czasopisma, inne dokumenty bibliotekarzowi.
  5.    Czytelnik odpowiada materialnie za dokumenty, z których korzysta.
  IV.    Stanowiska komputerowe
  1.    Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie począwszy od klasy II, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach 8.15 - 16.30.
  2.    Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych. Korzystanie w celach niezwiązanych 
  z pozyskiwaniem wiedzy możliwe jest jedynie na dwóch przerwach: 12.35 – 12.50 – klasy II - III; 13.35 – 13.50 – klasy wyższe. Wyklucza się korzystanie z czatów, serwisów społecznościowych, wysyłanie SMS.
  3.    Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza.
  4.    Korzystanie z komputerów nie jest możliwe, gdy w bibliotece odbywają się zajęcia, konkursy lub prowadzone są prace konieczne do właściwego funkcjonowania biblioteki, a użytkowanie w tym czasie komputerów zakłócałoby tę działalność.
  5.    Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z Internetu oraz zbiorów multimedialnych dostępnych w bibliotece. 
  6.    Przed skorzystaniem z komputera użytkownik zobowiązany jest wpisać się do rejestru odwiedzin, 
  co jest równoznaczne ze znajomością zasad korzystania ze stanowisk komputerowych. 
  7.    Użytkownik może korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabronione jest instalowanie innych programów lub dokonywanie zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.
  8.    Komputer włącza i wyłącza nauczyciel-bibliotekarz. Po wykonaniu prac użytkownik zobowiązany jest pozamykać otwarte przez siebie programy i dokumenty oraz zostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.
  9.    Użytkownik musi posiadać podstawową znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania użytkownikowi stałej pomocy. 
  10.    Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. O ewentualnym przedłużeniu tego czasu decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
  11.    Przy stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przebywanie maksymalnie 2 osób.
  12.     Użytkownik zobowiązany jest pracować w ciszy i nie zakłócać pracy innych osób.
  13.     Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. 
  14.     Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera oraz niewłaściwe zachowanie lub korzystanie z komputera innych użytkowników należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi - bibliotekarzowi. 
  15.     Użytkownik (w przypadku uczniów rodzic lub opiekun prawny) odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
  16.     Niestosowanie się do regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
  17.     Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży 
  w kompetencjach Dyrektora Szkoły.
Informacje

Godziny otwarcia

Biblioteka szkolna otwarta jest w godzinach 8.00 – 17.00, natomiast komputery w bibliotece dostępne są od 8.00 do 16.30. Zgodnie z Regulaminem służą one przede wszystkim do celów edukacyjnych, a czytelnia do korzystania z książek i czasopism oraz do cichej pracy. Aby zapewnić młodym użytkownikom dogodne warunki przebywania w bibliotece, możliwość korzystania z gier istnieje wyłącznie na dwóch długich przerwach:

12.35 – 12.50 uczniowie klas II-III

13.35 – 13.50 uczniowie klas IV-VII

Uczniowie, którzy przebywają w bibliotece w ramach lekcji religii lub oczekiwania na dodatkowe zajęcia mogą korzystać z komputerów za zgodą bibliotekarza, o ile nie zakłóca to pracy innych czytelników.

Wszystkich uczniów zapraszamy do korzystania z czytelni, gdzie możecie poczytać lub odrobić lekcje.

Pasowanie na czytelnika

Pierwszoklasiści zostają włączeni do grona czytelników biblioteki szkolnej podczas uroczystego pasowania. O jego terminie decyduje nauczyciel wychowawca w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

Księgozbiór

Biblioteka szkolna posiada 13 028 woluminów książek oraz 134 pozycje zbiorów specjalnych na płytach CD, DVD i CD-ROM (stan na 01.03.2018 r.), a wśród nich: audiobooki, ekranizacje lektur oraz pozycje filmowe dla dzieci i młodzieży. W zbiorach biblioteki znajdują się także edukacyjne programy komputerowe.

Zbiory specjalne mogą być wypożyczane wyłącznie przez nauczycieli.

Biblioteka prenumeruje również czasopisma dla uczniów i nauczycieli. W 2018 roku są to następujące tytuły:

Dla nauczycieli

 • Głos Nauczycielski,
 • Co słychać?,
 • Wszystko dla Szkoły,
 • Biblioteka w Szkole,
 • Świetlica w Szkole,
 • Wychowanie w Przedszkolu,
 • Guliwer,
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne,
 • Poradnik Bibliotekarza,
 • Miesięcznik Dyrektora,
 • Dyrektor Szkoły.

Dla dzieci

 • Świerszczyk,
 • Kumpel,
 • Victor Junior,
 • Victor,
 • Just Kick-It!
 • Pimpek,
 • Głos Przyrody,
 • National Geographic. Odkrywca,
 •  

Miłośników komiksów zachęcamy do korzystania ze znacznego zbioru archiwalnych numerów „Kaczora Donalda”. Ponadto biblioteka posiada w swoich zbiorach kolekcję komiksów „Tytus, Romek i A'Tomek” autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego i „Kajko i Kokosz” Janusza Christy. Najmłodszym czytelnikom polecamy między innymi książki z serii „Czytam sobie”, wspomagające naukę czytania, oraz serię książeczek o przygodach żółwika Franklina.

Działalność

Nauczyciele bibliotekarze prowadzą działania popularyzacyjne książkę i czytelnictwo: zajęcia kół czytelniczych w klasach II-III, pogadanki, prezentacje nowości książkowych, gazetki ścienne, konkursy (plastyczny, czytelniczy, frazeologiczny, pięknego czytania, fotograficzny, booktalking).

Ponadto biblioteka współpracuje z łącznikami klasowymi, którzy informują klasę o jej działalności, wspomagają pracę bibliotekarzy oraz otrzymują analizę czytelnictwa za poszczególne miesiące, którą przekazują nauczycielowi wychowawcy. Bibliotekarze proszą o zgłoszenie się łączników klasowych do 15 września każdego roku szkolnego, a w ciągu roku po upływie kolejnych miesięcy i raz w tygodniu.

Dodatkowo biblioteka szkolna uczestniczy w programie „Czytające szkoły”, prowadzonym w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” z inicjatywy Fundacji ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Na zajęciach czytelniczych bibliotekarze czytają głośno uczniom oraz kształtują właściwe postawy czytelnicze.

W ciągu roku szkolnego zachęcamy nauczycieli i uczniów o zgłaszanie propozycji książkowych do zakupu do biblioteki. Pozwoli to na uzupełnianie księgozbioru biblioteki adekwatnie do Waszych potrzeb.

Szczegółowe informacje na temat działalności biblioteki w danym roku szkolnym znajdują się w zakładce Aktualności.

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 1.  Postanowienia ogólne 
  1.    Biblioteka szkolna jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku.
  2.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. 
  3.    Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  4.    Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki.
  5.    Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne. 
  6.    Zbiory biblioteczne należy szanować. 
  7.    Czytelnik odpowiada materialnie za dokumenty, z których korzysta. 
  8.    W bibliotece należy zachować ciszę i porządek. 
  9.    W bibliotece zabrania się spożywania posiłków i napojów.
 2.  Wypożyczanie
  1.    Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  2.    Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko okazując kartę biblioteczną, rodzic/opiekun prawny za okazaniem karty bibliotecznej swojego dziecka/podopiecznego.
  3.    Jednorazowo uczeń może wypożyczyć nie więcej niż trzy książki na okres miesiąca, 
  w przypadku wypożyczenia pozycji mniej obszernych - dwóch tygodni. Jeśli nikt nie oczekuje 
  na daną książkę, można dokonać prolongaty na czas określony przez nauczyciela – bibliotekarza.
  4.    Przy wypożyczeniu lub zwrocie książki konieczne jest okazanie egzemplarza bibliotekarzowi. Zabrania się wynoszenia lub pozostawiania dokumentów bibliotecznych bez zarejestrowania ich 
  na koncie czytelnika.
  5.    Każdy uczeń, wypożyczając książkę, powinien sprawdzić czy nie jest uszkodzona. 
  O ewentualnym uszkodzeniu należy poinformować nauczyciela - bibliotekarza.
  6.    Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
  7.    Czytelnik (w przypadku ucznia rodzic lub opiekun prawny) odpowiada materialnie za dokumenty, z których korzysta. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia książki lub innego dokumentu czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej pozycji lub innej, wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza. Do momentu wyjaśnienia sytuacji, wypożyczenia zostają wstrzymane. 
  8.    Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone dokumenty, których termin wypożyczenia minął.
  9.    W przypadku zmiany szkoły czytelnik ma obowiązek rozliczyć się z biblioteką.
 3.  Czytelnia
  1.    Z czytelni mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły codziennie.
  2.    Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko 
  na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię. Wyjątek stanowią nauczyciele.
  3.    Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce.
  4.    Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki, czasopisma, inne dokumenty bibliotekarzowi.
  5.    Czytelnik odpowiada materialnie za dokumenty, z których korzysta.
  IV.    Stanowiska komputerowe
  1.    Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie począwszy od klasy II, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach 8.15 - 16.30.
  2.    Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych. Korzystanie w celach niezwiązanych 
  z pozyskiwaniem wiedzy możliwe jest jedynie na dwóch przerwach: 12.35 – 12.50 – klasy II - III; 13.35 – 13.50 – klasy wyższe. Wyklucza się korzystanie z czatów, serwisów społecznościowych, wysyłanie SMS.
  3.    Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza.
  4.    Korzystanie z komputerów nie jest możliwe, gdy w bibliotece odbywają się zajęcia, konkursy lub prowadzone są prace konieczne do właściwego funkcjonowania biblioteki, a użytkowanie w tym czasie komputerów zakłócałoby tę działalność.
  5.    Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z Internetu oraz zbiorów multimedialnych dostępnych w bibliotece. 
  6.    Przed skorzystaniem z komputera użytkownik zobowiązany jest wpisać się do rejestru odwiedzin, 
  co jest równoznaczne ze znajomością zasad korzystania ze stanowisk komputerowych. 
  7.    Użytkownik może korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabronione jest instalowanie innych programów lub dokonywanie zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.
  8.    Komputer włącza i wyłącza nauczyciel-bibliotekarz. Po wykonaniu prac użytkownik zobowiązany jest pozamykać otwarte przez siebie programy i dokumenty oraz zostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.
  9.    Użytkownik musi posiadać podstawową znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania użytkownikowi stałej pomocy. 
  10.    Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. O ewentualnym przedłużeniu tego czasu decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
  11.    Przy stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przebywanie maksymalnie 2 osób.
  12.     Użytkownik zobowiązany jest pracować w ciszy i nie zakłócać pracy innych osób.
  13.     Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. 
  14.     Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera oraz niewłaściwe zachowanie lub korzystanie z komputera innych użytkowników należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi - bibliotekarzowi. 
  15.     Użytkownik (w przypadku uczniów rodzic lub opiekun prawny) odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
  16.     Niestosowanie się do regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
  17.     Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży 
  w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

Od września 2021 zapraszamy wszystkich uczniów do nowej biblioteki.

Miejscem przyjaznym każdemu uczniowi jest biblioteka szkolna, prowadzona obecnie przez Annę Kazimierowicz i Bożenę Kupiec.  Panująca tu atmosfera daje dzieciom możliwość wyciszenia się i odreagowania od codziennych problemów.

Głównym celem pracy biblioteki szkolnej jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wskazywanie im źródeł informacji,   przygotowanie do samodzielnego ich wyszukiwania i wykorzystywania.

Historia biblioteki szkolnej jest ściśle związana z powstaniem i rozwojem szkoły. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej jest z 12 lutego 1950 roku. To wydany w 1949 roku utwór „Dzieci wśród nocy" Ireny Krzywickiej. Biblioteka posiada też kilkadziesiąt innych książek wydanych w latach 40 tych XX wieku.
Biblioteka szkolna oferuje czytelnikom: bogaty księgozbiór literatury pięknej polskiej i obcej, lektury  szkolne oraz literaturę popularnonaukową. Księgozbiór podręczny: encyklopedie i słowniki ogólne oraz specjalistyczne, z których można korzystać na miejscu, w wydzielonym kąciku czytelniczym oraz czasopisma.

Biblioteka szkolna jest skomputeryzowana, posiada program biblioteczny MOL OPTIVUM oraz dostęp do internetu. Do dyspozycji czytelników są dwa stanowiska komputerowe.

We wrześniu 2021 roku biblioteka zmieniła swoją siedzibę. Została przeniesiona do odnowionej sali, też na parterze. Otrzymała nowe wyposażenie: regały, stoliki, kolorowe krzesła. Dzięki nowemu ustawieniu uczniowie mają wolny dostęp do wszystkich książek.  

Księgozbiór

Biblioteka szkolna posiada 10236 woluminów książek oraz 146 pozycje zbiorów specjalnych na płytach CD, DVD i CD-ROM (stan na 01.11.2021 r.), a wśród nich: audiobooki, ekranizacje lektur oraz pozycje filmowe dla dzieci i młodzieży. Zbiory zostały sklasyfikowane i uporządkowane  w systemie UKD.

Księgozbiór biblioteki jest systematycznie powiększany, z uwzględnianiem potrzeb i zainteresowań naszych czytelników. W roku szkolnym 2015/2016 biblioteka wzięła udział w rządowym programie „Książki naszych marzeń", a w roku 2016/2017 w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki temu zakupiono bardzo wiele nowych książek. 

Biblioteka prenumeruje czasopisma dla uczniów i nauczycieli. W 2020 roku były to następujące tytuły:

 • Wszystko dla Szkoły,
 • Biblioteka w Szkole,
 • Świetlica w Szkole,
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne,
 • Dyrektor Szkoły
 • Świerszczyk
 • National Geographic. Odkrywca
 • Mineworld

Działalność

Nauczyciele bibliotekarze prowadzą działania popularyzacyjne książkę i czytelnictwo: zajęcia kół w klasach III - VII, pogadanki, prezentacje nowości książkowych, gazetki ścienne, konkursy (plastyczny, czytelniczy, pięknego czytania, fotograficzny).

Na początku roku szkolnego nauczyciele - bibliotekarze zajmują się przyjmowaniem, ostemplowywaniem, nadawaniem numerów inwentarzowych i przekazywaniem podręczników oraz zeszytów ćwiczeń uczniom klas I-VIII. Sporządza się niezbędne listy, sprawdza zgodność faktur z zamówieniami i przesyłkami, przygotowuje wykaz zmian do ich korekty,

Od kilku lat roku we wrześniu obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Aby podkreślić fakt, że ma ono kluczowe znaczenie dla rozwoju i edukacji, w okolicach 30. września w każdej klasie jeden z uczniów czyta głośno fragment wybranej książki.

W październiku każdego roku świętowany jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji nauczyciele bibliotekarze przeprowadzają doskonale znaną naszej szkolnej społeczności akcję czytelniczą „Zgadnij, skąd pochodzę?". Podczas obchodów święta bibliotek odbywa się również Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas drugich i trzecich, którego laureat reprezentuje naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną oraz Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim. Naszym sukcesem ostatnich lat(2019) jest I miejsce w kategorii klasy I -V szkoły podstawowe Aleksandry Brodackiej(Ola zaprezentowała utwór Stanisławy Gujskiej „Skarby w zakamarkach"). Maksymilian Rudnicki(dzięki  pomocy p. Małgorzaty Szczygielskiej - Kluski) zajął w 2020 roku 2 miejsce w kategorii klas I-V, recytując fragmenty „Co słonko widziało?" Marii Konopnickiej.

Pierwszoklasiści zostają włączeni do grona czytelników biblioteki szkolnej podczas uroczystego pasowania. Często już w listopadzie do grona czytelników biblioteki szkolnej dołączają uczniowie z klas I. O jego terminie decyduje nauczyciel wychowawca w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

Pod konie listopada w bibliotece szkolnej zorganizowano andrzejki, podczas których uczniowie mieli okazję sprawdzić, jaka czeka ich przyszłość. Ilość zainteresowanych przerosła najśmielsze oczekiwania. Gabinet wróżb, w który tego dnia zmieniła się biblioteka, nie był w stanie pomieścić wszystkich chętnych. Część z nich musiała czekać w kolejce, aby dostać się do profesjonalnych wróżek, wróżów, czarownic i cyganek, którzy zaproponowali szeroki wachlarz usług – od wróżenia z kości, kleksów i szpilek po wróżby z daty urodzin, szukanie imienia przyszłej sympatii, a nawet przepowiednie, co kryje się za preferencjami czytelniczymi.

W grudniu tradycyjnie odbywa się akcja czytelnicza „Wypożycz sobie prezent", a pod koniec stycznia konkurs frazeologiczny „Z frazeologią za pan brat", skierowany do uczniów klas V-VIII.

W styczniu rozpoczęto działania w ramach kolejnej edycji akcji „Czytam sobie", której adresatami są pierwszoklasiści. Przygotowane są informację na temat akcji dla wychowawców oraz przeprowadza się spotkania w klasach, na których omawiane zostają zasady akcji i wybierani przedstawiciele poszczególnych klas, którzy wezmą udział w głównym konkursie.

Biblioteka szkolna włączyła się w 2020 roku w kampanię społeczną „Mała książka - wielki człowiek", organizowaną przez Instytut Książki. Został on przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania.
Podczas pasowania na czytelnika uczniowie klas pierwszych poznali bibliotekę i zasady jej funkcjonowania. Każdy pierwszoklasista otrzymał wyprawkę czytelniczą, w skład, której wchodzą: książka „Pierwsze abecadło", broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem" oraz kreatywny alfabet.

Dodatkowo biblioteka szkolna uczestniczy w programie „Czytające szkoły", prowadzonym w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom" z inicjatywy Fundacji ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom". Przeprowadzane były zajęcia czytelnicze, na których prezentowano uczniom wszystkich klas drugich oraz trzecich nowości książkowe.

Nauczyciele bibliotekarze prowadzili różnego rodzaju koła zainteresowań:  czytelnicze w klasach II i III, koło kaligrafii w klasie V, koło rękodzieła w klasie VI oraz Koło „Coś z niczego" w klasie III. Na zajęciach czytelniczych prezentowano literaturę dziecięcą oraz pracowano z czasopismami dostępnymi w szkolnej bibliotece. Większość czasu przeznaczono na kształcenie umiejętności rozumienia czytanego i słuchanego tekstu oraz jego analizowania, stąd znaczna część przeprowadzonych zajęć miała formę warsztatów.

Na zajęciach z kaligrafii uczniowie uczyli się różnych krojów pisma, wykonali kartkę świąteczną z własnoręcznie napisanymi życzeniami oraz poznali zasady posługiwania się obsadką ze stalówką. Podczas zajęć koła „Coś z niczego" uczennice wykonały jesienną kompozycje z szyszek, z liści i kasztanów, puzzle z kartonu, bałwanka ze skarpetki oraz lampion ze słoika z wykorzystaniem makulatury. Podczas zajęć koła rękodzieła uczennice uczyły się techniki szydełkowania i poznawały różne schematy wykonania przedmiotów.

Biblioteka szkolna zawsze świętuje Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który odbywa się na początku maja, oraz Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

O zbiorach biblioteki i jej działalności informowano uczniów, nauczycieli oraz rodziców za pomocą strony internetowej szkoły, ogłoszeń w gablocie bibliotecznej, a w czasie zdalnego nauczania przez dziennik elektroniczny i aplikację Microsoft Teams.

 

 

 

 

 
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close